Audyt finansowy polega na weryfikacji sporządzonego przez firmę sprawozdania finansowego. Wykonuje go biegły rewident. Na podstawie przeprowadzonej przez niego kontroli można stwierdzić, czy dane przedstawione przez przedsiębiorstwo w sprawozdaniu rzeczywiście są zgodne z faktycznym stanem finansowym.

Co tak naprawdę weryfikuje rewident przeprowadzający audyt finansowy?

Ścisłej kontroli przez biegłego rewidenta podlegają wszystkie dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego. Na podstawie ich analizy rewident stwierdza:
– czy dostarczona dokumentacja zawiera wszystkie istotne informacje, na podstawie których należy ocenić finanse danego przedsiębiorstwa,
– czy sprawozdanie spełnia wymogi określonych przepisów ustawy dotyczącej rachunkowości oraz założeń Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
– czy treść sprawozdania jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
– czy zostało ono sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe,
– czy nie zawiera błędów wpływających na ocenę stanu finansowego przedsiębiorstwa.

Wynik audytu finansowego zostaje przedstawiony w postaci opinii biegłego rewidenta, na podstawie której dopuszcza się dane przedsiębiorstwo do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej; warunkiem dopuszczenia jest brak realnego zagrożenia straceniem płynności finansowej w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy od przeprowadzenia audytu.

Jakie jednostki podlegają rewizji finansowej?

Nie wszystkie przedsiębiorstwa muszą posiadać coroczną opinię biegłego rewidenta. Audytu dokonuje się przede wszystkim w jednostkach takich jak:
– banki,
– zakłady reasekuracji i ubezpieczeń społecznych,
– kasy oszczędnościowe i oszczędnościowo-kredytowe,
– spółki akcyjne,
– przedsiębiorstwa funkcjonujące na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
– przedsiębiorstwa działające na zasadzie funduszy inwestycyjnych.

Ponadto audytowi podlegają firmy zatrudniające powyżej pięćdziesięciu pełnoetatowych pracowników i/lub ich roczne dochody netto pochodzące ze sprzedaży towarów i usług wynosiły 5 milionów euro.

Stereotypy dotyczące audytu finansowego

Największym stereotypem dotyczącym audytów finansowych jest to, że stanowią one kontrolę mającą na celu znalezienie ewentualnych błędów oraz obciążenie zarządu przedsiębiorstwa kosztami wynikającymi z ustawowych kar pieniężnych.

W rzeczywistości przeprowadzenie audytu ma na celu uporządkowanie wszelkich procesów kontrolnych związanych z finansami przedsiębiorstwa oraz poprawę efektywności działania danej jednostki.