Enigmatyczny termin „notariusz” zwykle kojarzy się z nieubłaganym prawnikiem, który bezlitośnie chce nas pogrążyć. Wszystkie dziwne nazwy urzędników budzą grozę i niezrozumienie. Nie ma się jednak czego obawiać, ponieważ notariusz to osoba która między innymi zajmuje się tworzeniem aktów stosowania prawa. Osoba ta w pewnym stopniu świadczy pomoc prawną.

Notariusz

Termin ten pochodzi z języka łacińskiego (notarius). Notariusz to prawnik, który tworzy akty stosowania prawa. Definicja ta tyczy się systemów prawnych, które należą systemu prawa kontynentalnego. Minister sprawiedliwości upoważnia prawnika do sporządzania aktów notarialnych i do wykonywania czynności notarialnych. Czynności wykonane przez notariusza przyjmują charakter dokumentu urzędowego, czyli środka dowodowego. Notariusze, podobnie jak sądy, dokonują czynności notarialnych, co odróżnia ich od na przykład adwokatów, którzy z kolei świadczą usługi. Czym jeszcze zajmuje się notariusz? Doręcza oświadczenia, sporządza protesty weksli i czeków, sporządza poświadczenia, spisuje protokoły. Ciekawostką może być fakt, że prawnicy ci korzystają z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym, na przykład prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, posłom czy senatorom.

Stosowanie prawa

Formułowanie konkretnych i indywidualnych norm to wynik stosowania prawa. Normy te oparte są na generalnych podstawach, które wchodzą w skład danego systemu prawnego. Tak więc, stosowanie prawa to ustalone konsekwencje, czyli skutki pewnego stanu faktycznego. Akt stosowania prawa to dana czynność stosowania prawa, a także sformułowany dokument. Wyróżniamy prawo sądowe oraz poza sądowe co zależy od podmiotu, który je stosuje. Wydawanie orzeczeń sądowych to sądowe stosowanie prawa, a administracyjne stosowanie prawa (czyli poza sądowe) to wydawanie decyzji administracyjnych, a nie wyroków.

Obowiązki i ograniczenia notariusza

Przy wykonywaniu tak odpowiedzialnego zawodu występuje sporo restrykcji. Prawnik ten musi dbać o zgodne interesy obu stron konfliktu. Nie może on dopuścić, by jedna z nich została poszkodowana w wyniku braku znajomości prawa. Naturalnie, notariusz ma obowiązek odprowadzać podatki. Kategorycznie zabrania się notariuszom podejmowania się zajęć, które mogłyby w jakikolwiek sposób przeszkodzić w dokonywaniu obowiązków, więc nie wolno im zajmować się przemysłem, doradztwem w interesach czy handlem. Notariusze mogą jednak podjąć współpracę z innymi prawnikami zajmującymi się tym samym, wchodząc w spółkę cywilną, a nawet partnerską.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl