Adaptacja obiektów zabytkowych na cele hotelowe oraz społeczno-kulturalne, gastronomiczne jest bardzo popularna w ostatnich latach. Stanowi to zarówno odzew na aktualne zapotrzebowanie, jak i przejaw chęci ocalenia polskiego dziedzictwa kulturowego. Wszystkim gościom, którzy pragną odmiany od tzw. codzienności, daje to wspaniałą możliwość spędzenia choćby weekendu w przepięknych, mających własną historię miejscach. Wielką rolę w odzyskiwaniu ich wspaniałej świetności pełnią pracownie projektowania, takie jak ferensdesign.pl

W Polsce istnieje trzy tysiące zamków i pałaców, z czego większość została wpisana do rejestru zabytków, a wszelkie adaptacje wymagają zgody konserwatora. Zabytkowy charakter obiektu nakłada na projektanta wiele ograniczeń. W przypadku adaptacji pałacu na przykład na hotel zachodzi konieczność dostosowania pomieszczeń do funkcji hotelowej. W zależności od stanu zabytku może także dojść do przebudowy istniejącej kubatury, dobudowy nowej, a nawet odbudowy albo rekonstrukcji.

Zanim projektant podejmie decyzję o rekonstrukcji lub przebudowie musi przede wszystkim dobrze przestudiować obiekt architektoniczny. Należy przeanalizować zachowane dokumenty i materiały archiwalne oraz zdobyć jak najwięcej szczegółów z jego historii. Dopiero wtedy projektant może próbować stworzyć program naprawczy dla takiego obiektu, uwzględniający wyniki naszej analizy, a także uwzględniający planowaną funkcję budynku i oczekiwania organu lub osób finansujących remont. Adaptacja zabytkowych obiektów do potrzeb współczesnego odbiorcy musi odbywać się zawsze z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego.